دکتــر
دانیال شمس

کاردرمانی
فیزیوتراپی
گفتار درمانی

پیشگامی فیزیوتراپیست‌ها در سیستم‌های بین‌المللی سلامت

دکتر دانیال شمس

کاردرمان و عضو نخبگان کشور

فعالیت های حرکتی مناسب برای کودکانی که در یادگیری دروس مشکل دارند

گام به جلو : کودک را وادارید که از یک مسیر مستقیم یا خمیده که روی زمین مشخص شده به سوی هدف تعیین شده برود . البته هر چه مسیر باریکتر باشد کار مشکل تر است و گام آهسته بسیار مشکل تر از گام سریع و را ه رفتن بدون کفش دشوارتر از را ه رفتن با کفش است . گام به عقب : همان مسیر پیشین این باربه عقب طی می شود.

بیشتر بدانید
خدمات درمانی
خدمات درمانی
خدمات درمانی
خدمات درمانی
خدمات درمانی
خدمات درمانی
خدمات درمانی
خدمات درمانی
خدمات درمانی
خدمات درمانی
خدمات درمانی
خدمات درمانی
فعالیت های حرکتی مناسب برای کودکانی که در یادگیری دروس مشکل دارند

فعالیت های حرکتی مناسب برای کودکانی که در یادگیری دروس مشکل دارند

گام به جلو : کودک را وادارید که از یک مسیر مستقیم یا خمیده که روی زمین مشخص شده به سوی هدف تعیین شده برود . البته هر چه مسیر باریکتر باشد کار مشکل تر است و گام آهسته بسیار مشکل تر از گام سریع و را ه رفتن بدون کفش دشوارتر از را ه رفتن با کفش است . گام به عقب : همان مسیر پیشین این باربه عقب طی می شود.

بیشتر بدانید

فعالیت های حرکتی مناسب برای کودکانی که در یادگیری دروس مشکل دارند

گام به جلو : کودک را وادارید که از یک مسیر مستقیم یا خمیده که روی زمین مشخص شده به سوی هدف تعیین شده برود . البته هر چه مسیر باریکتر باشد کار مشکل تر است و گام آهسته بسیار مشکل تر از گام سریع و را ه رفتن بدون کفش دشوارتر از را ه رفتن با کفش است . گام به عقب : همان مسیر پیشین این باربه عقب طی می شود.

بیشتر بدانید
1
drShams | drShams | drShams | drShams | drShams | drShams | drShams
Dr Shams